(US) United States          VA      Ashburn   AWS EC2 (us-east-1) unknown => 3.239.236.140

Jan 25 2021 - Mon 05:36 AM

בס״ד
testing
QrSign Web  

לחץ על הכפתור האדום ע״מ לצרף תמונה / תעודה מזההתאריך יום הולדת הקרוב:
- -

 
1. אני אחתום מטה, מצהיר שכל המידע שהזנתי בטופס אלקטרוני זה נכון ומדוייק.
2. הנני נותן לכם בזאת הרשאה להשתמש בנתונים אלו לצורך הזנה למחשב ו/או למערכת מידע ו/או בסיס נתונים. המידע הנ״ך לא ישמש לצרכים אחרים.
3. הנני מותן לכם בזאת הרשאה לפתוח את החבילה/ות שלי, וכמו כן אני מאשר לכם לפעול לאריזתם מחדש על פי שיקולכם הבלעדי ע״מ להקטין את נפח ומשקל החבילה/ות יחד עם זאת אני מבין היטב כי ישנם השלכות רבות בכך שאני מבקש לארוז את החבילה/ות מחדש כגון: אי אפשרות להחזרת המוצר למוכר לרבות פגיעות במוצר בזמן שילוח ו/או טענות של חוסר התאמה.
4. הנני מקבל על עצמי את האחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לחבילה בזמן השילוח אלי. כמו כן ידוע לי שקיימת אופציה של ביטוח החבילה/ות שלי שכרוכות בעלות נוספת ומשתנה בהתאם לשווי החבילה/ות והאופציה הנ״ל נפרדת מעלות המשלוח ואני מודע לכך שאם לא אשתמש בביטוח החבילה/ות תישלחנה ללא ביטוח. במידה וארצה ביטוח עלי לבקש זאת מראש ובכתב בכל עת לפני ביצוע ההזמנה.
5. מוסכם בזאת כי לא תיהנה שום טענות של התאמה ו/או דרישות בנוגע לסוגיית פגיעה במוצר ו/או ביכולת החזרתו למוכר.
6. אני מקבל על עצמי את האחריות הבלעדית לדאוג ולשאת בתשלום עבור כל הוצאות המיסים ו/או היטלים ללא יוצא מהכלל, וכל מס אחר אשר מוטל ו/או יוטל עלי ו/או על חברת השילוח.
7. אני מתחייב לקיים אחר תקנותיה של החברה.
 


 בחתימתי אני מאשר כי קראתי, הבנתי ואני מסכים ומקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכלולות בטופס זה ובתקנון של החברה.
© 2015 AGroup QSS_v.3.1 - Quick Signed System - info@Q-S-S.com.